Nieuws

 • Tussen de 14 en 21 jaar? Sluit nu jouw winterstopabonnement af!

  Voor maar 99 euro kan je 3 maanden onbeperkt sporten bij Kees

  Lees meer
 • KEES IS GEOPEND!

  SPORTCENTRUM KEES IS GEOPEND!    (update woensdag 14 ...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden fitness lidmaatschappen

 

Definities

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten i.c. Dynon Sport BV h.o. Sportcentrum Kees.
Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op Lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.
Lidmaatschap: Een verbintenis met een in de Overeenkomst vastgelegde looptijd, waaruit bepaalde rechten en plichten voortvloeien.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten betreffende Fitness.

 

1. De overeenkomst

1a. Het fitnesslidmaatschap komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

1b. Gedurende een bedenktijd van 1 week na ondertekening van de Overeenkomst heeft de Consument de mogelijkheid om deze Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd heroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten van Sportcentrum Kees.

1c. Bij het ondertekenen van de Overeenkomst komen alle eerdere Overeenkomsten te vervallen.

 

2. Betaling

2a. De maandelijkse bedragen voor het Lidmaatschap worden vooraf geïncasseerd. De eenmalige bijdrage en de bijdrage voor de eerste maand worden in de eerste maand geïncasseerd. Reden van deze machtiging is “Sportcentrum Kees Overeenkomst”. Onze incasso’s vinden plaatst op de 26e (1e poging**) of de 15e van iedere maand (2e poging**). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. **) als de 26ste een weekend dag is, dan de vrijdag daar aan voorafgaand, rondom feestdagen kan de incassodatum tevens wijzigen.

2b. In de situatie van een storno, bijv. als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt de incasso binnen 7 dagen nogmaals aangeboden. In een volgende situatie van een storno wordt € 7,50 adm. kosten in rekening gebracht en het lid krijgt de gelegenheid om het verschuldigde bedrag inclusief adm. kosten alsnog te voldoen. Indien het lid hierna in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van het lid. De toegang wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De Ondernemer is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

2c. Vanaf de dag dat het jeugdlid 19 jaar wordt, vervalt het jeugdtarief en wordt automatisch het senioren tarief toegepast.

 

3. Prijs en prijswijziging

3a. Het lidmaatschapsgeld, dus de maandelijkse bijdrage voor het fitnesslidmaatschap, wordt vooraf overeengekomen.

3b. Eventuele prijsverhogingen worden 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

3c. Als een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

3d. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3c. is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake de BTW.

 

4. Duur en beëindiging Overeenkomst

4a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd zoals in de lidmaatschapsovereenkomst is vastgelegd. Het abonnement start per de 1e dag van de volgende maand, de dagen tot aan de 1e van de volgende maand worden naar rato in rekening gebracht.

4b. Het lidmaatschap wordt bij opzegging gestopt per de eerste dag van de volgende kalendermaand, mits hiervoor een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht is genomen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per  e-mail. U ontvangt binnen 1 week van ons een bevestiging waarna de opzegging definitief is.

4c. De Overeenkomst met een duur van 1 maand wordt na afloop, tot wederopzegging, automatisch verlengd met steeds eenzelfde periode. Opzeggen van de Overeenkomst met een looptijd van 1 maand dient te worden gedaan conform artikel 4b.

4d. De Overeenkomst met een looptijd langer dan 1 maand wordt na afloop niet met eenzelfde periode verlengd, maar wordt omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd conform artikel 4b.

4d. Als het lid geen gebruik maakt van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de lidmaatschapsgelden plaats.

4e. Tijdelijke bevriezing van de Overeenkomst is mogelijk in geval het lid gedurende een periode van langer dan 1 maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van zwangerschap of sportbeperkende blessure, operatie of ziekte (met medische verklaring). De einddatum van de Overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting (max. 6 maanden). Het tijdelijk stopzetten geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie.

4f. Tussentijds opzeggen van de Overeenkomst kan alleen indien het voor het lid als gevolg van een blessure of ziekte (met medische verklaring) of een verhuizing buiten de regio onmogelijk is geworden gebruik te maken van de fitness activiteiten. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden conform artikel 4b.

4g. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien het lid 1 of meerdere voorwaarden van deze Overeenkomst schendt of als het lid zich onrechtmatig heeft gedragen in het Sportcentrum, tegen andere leden, bezoekers of medewerkers van Sportcentrum Kees.

4h. Bij een opzegging zoals bedoeld in lid 4f en 4g is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschapskosten en/of startbedragen.

4i. Voor alle lidmaatschappen geldt dat bij beëindiging hiervan eventuele acties of voordelen tegelijk met deze opzegging komen te vervallen.

 

5. Openingstijden en tussentijdse wijzigingen

5a. De Ondernemer kan te allen tijde tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de faciliteiten of de aangeboden activiteiten. De voorgenomen wijzigingen zullen van te voren worden aangekondigd.

5b. De Ondernemer kan te allen tijde de openingstijden van (onderdelen van) het sportcentrum tijdelijk of blijvend wijzigen. Van mei tot september gelden aangepaste (beperkte) openingstijden en activiteiten. Het Sportcentrum is ten minste 340 dagen per jaar geopend.

 

6. Verplichtingen van de Ondernemer

De Ondernemer staat ervoor dat de faciliteiten en de kennis van instructeurs voldoen, zoals dat redelijkerwijs kan worden verwacht.

 

7. Verplichtingen van het fitnesslid

7a. Het lid houdt zich aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, de huisregels en de instructies die door de instructeurs bij apparaten en tijdens fitnessactiviteiten worden gegeven.

7b. Het lid geeft wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk (of per e-mail) door.

 

8. Risico en aansprakelijkheid

Gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Sportcentrum Kees geschiedt geheel voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. De directie van Sportcentrum Kees laat zich niet aansprakelijk stellen voor het verlies of diefstal van goederen in of rond het centrum.

 

9. Toegang tot de fitnessfaciliteiten

Toegang tot de fitnessfaciliteiten ontstaat na het aanbieden van een toegangspas of toegangssleutel bij het tourniquette of de ticketkiosk. De pas of sleutel welke bij het aangaan van de Overeenkomst wordt overhandigd, zijn eigendom van het fitnesslid. Bij verlies of beschadiging dient men een nieuwe pas/sleutel aan te schaffen.

 

10. Geldigheid overeenkomst

In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de directie.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

 

 

Huisregels

- Binnen het sportcentrum is het gebruik van schone indoor-schoenen verplicht.
- Het gebruik van een handdoek is verlicht
- Houdt met het gebruik van telefoons of muziekspelers etc. rekening met de andere sporters.
- Voor het opbergen van uw (waardevolle) spullen kunt u gebruik maken van de kluisjes in de kleedlokalen en de fitnessruimte van Sportcentrum Kees.
- volg de aanwijzingen van de fitness- of groepslesinstructeurs altijd op.
 

Nieuws

 • Tussen de 14 en 21 jaar? Sluit nu jouw winterstopabonnement af!

  Voor maar 99 euro kan je 3 maanden onbeperkt sporten bij Kees

  Lees meer
 • KEES IS GEOPEND!

  SPORTCENTRUM KEES IS GEOPEND!    (update woensdag 14 ...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Sportcentrum Kees
Kees Boekelaan 3
3723 BA Bilthoven

030 229 17 68